Cód Iompair

 

             POLASAÍ CÓD  IOMPAIR

 

      Cód Iompair

 

Ráiteas Misin

 

I gColáiste Naomh Feichín déantar gach dícheall timpeallacht shlán shábháilte a chruthú ina ndéantar oideachas a sholáthar ag díriú ar fhorbairt acadúil, sóisialta agus cultúrtha na scoláirí.  Tabharfar aitheantas do thréithiúlacht ar leith na scoláirí agus déanfar iad a oiliúint le bheith ina saoránaigh measúla, réasúnachta, fiúntacha.

 

 

* * * * * * *

Tá an Cód Iompair seo i bhfeidhm chun go gcuirfear Coláiste slán sábháilte ar fáil a dhéanfaidh freastal ar fhorbairt oideachasúil mhóralta shóisialta na scoláirí.  Cuirfear an bhéim ar iompar maith a chothú in ionad a bheith ag gearradh pionóis ar dhroch-iompar.  Ar an dtuiscint go gcuireann gaol maith idir scoil agus tuismitheoir go mór le h-éifeacht scoile, is é an polasaí atá againn ná teagmháil rialta a bheith ag an gColáiste le baile maidir le h-iompar agus dul chun cinn an scoláire.  Tá deá-chaidreamh idir mhúinteoirí agus scoláirí fíor-thábhachtach agus tionchar mhór aige ar iompar scoláirí.  Do chuid mhór scoláirí, is ábhar ollmhór tacaíochta dóibh a gcuid múinteoirí. 

 

 

Réamhrá: Tá an Cód Iompair seo ullmhaithe i gcomhairle le tuismitheoirí, scoláirí, foireann na scoile, Bord Bainistíochta na Scoile agus Bord Oideachais agus Oiliúna Gaillimhe agus Ros Comáin.  Tá an polasaí seo ullmhaithe de réir Treoirlínte an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais mar atá leagtha síos san Acht Oideachais 2000 Roinn 23.

Le clárú scoláire ag Coláiste Naomh Feichín, tugtar le fios go bhfuil tuismitheoirí/caomhnóirí agus scoláirí ag glacadh le Cód Iompar na scoile seo.  Caithfear an Cód a shíniú ag léiriú go bhfuil an Cód léite agat agus go bhfuil ábhar an Cód a ghlacadh, comhaontach agus ceangailteach.

 

 

 

 

 

Cothú Dea-Iompair

Táthar ag súil leis an iompar seo

Ø  Ba chóir go n-iompródh daltaí iad féin go ciúin sibhialta i gcónaí agus iad ar scoil. Ba cheart do gach dalta a bheith cúirtéiseach agus dea-bhéasach lena chéile, le gach múinteoir, gach oibreoir, agus le cuairteoirí san scoil. Ba chóir go mbeadh atmaisféar dearfach, measúil agus taitneamhach a chur chun cinn sa scoil. Spreagaimid go nglacadh gach duine le h-indibhidiúlacht agus go dtabharfar gach  deis do gach duine a bheith páirteach i ngach gné de shaol na scoile. Ø  Tá sé riachtanach bheith in am i gcónaí le haghaidh scoil gach maidin, gach rang, gach coinne agus cluichí. Chun na críche sin, tá sé tábhachtach a bheith poncúil agus gach trealamh is gá ullmhú roimh thús na ranga. Ba cheart do dhaltaí dul go dtí na taisceadáin 3 uair sa lá, ag tús an lae, ag am sosa agus ag am lóin. Beidh freastal ar mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta acu maidir le heagrú na taisceadáin. Má tá dalta ag teacht déanach don scoil, ní mór dóibh dul chuig an Oifig, an clár a shíniú agus a thaispeáint nóta ag míniú a moille. Má leanann fadhb poncúlacht, beidh cruinniú a shocrú le tuismitheoirí chun an cheist a phlé. Ø  Ba chóir éide scoile iomlán néata, glan (geansaí, t-léine, bríste agus bróga oiriúnacha) a chaitheamh i gcónaí. Cothaíonn caitheamh ár n-éide scoile comhionannas, féiniúlacht agus comhtháthú i measc na mac léinn. Ba chóir an éide scoile a chaitheamh le bród agus meas. Ba chóir go n-iompródh daltaí iad féin i gceart i gcónaí. Mic léinn a sháraíonn an riail seo beidh smachtbhannaí a mheasann an bainistíocht a bheith oiriúnach á chur i bhfeidhm orthu

 • Tá sé de dhualgas ar scoláirí agus tuismitheoirí cloí leis an gComhaontú i leith na Netbooks

 

 • Is í an Ghaeilge, teanga cumarsáide na scoile agus ba cheart do gach dalta bheith dílis i gcónaí don riail seo. Beidh daltaí ag úsáid an leagan Gaeilge dá n-ainm agus sloinne ach amháin go bhfuil socrú eile déanta.

Ø  As meas agus cúirtéis, agus ar mhaithe le timpeallacht foghlama a chothú, caithfear gutháin phóca a mhúchadh, seachas bheith ar mhód ciúnais, le linn am scoile.  Tá cosc iomlán ar ghléasanna taifeada/éisteachta/fótagrafacha agus gléasanna leictreonacha eile.  Má fheictear dalta le ceann ar bith de na gléasanna seo, glactar leis go bhfuil sé in úsáid acu agus caithfear seilbh a ghabháil air láithreach.   Tabharfar gutháin phóca/nithe ar ais do thuismitheoirí/chaomhnóirí amháin. Mic léinn a sháraíonn an riail seo beidh smachtbhannaí a mheasann an bainistíocht a bheith oiriúnach á chur i bhfeidhm orthu. N.B. Tabharfar aird air mar shárú tromchúiseach den Chód Iompair má bhíonn griangrafanna tógtha nó taifeadtaí déanta agus iad scaipthe gan cead roimh ré.  I gcásanna eisceachtúla, le cead múinteora, is féidir le scoláire(í) úsáid a bhaint as an bhfón póca le pictiúir a thógáil do thionscnaimh agus/nó do thrialacha

 

 • Tá caitheamh seodra teoranta. Caithfear meas a thaispeáint do Rialacha Slándála agus Sábháilteachta.  Tá seodra polltach ceadaithe sna cluasa agus is péire beag discréideach amháin atá ceadaithe, i gcás seodra sa srón, níl cead ach stoda srón discréideach amháin agus níl cead seodra nó fáinne ar aon chuid eile den aghaidh.

 

 • Tá smideadh teoranta do dhaltaí sinsearacha amháin agus caithfear bheith discréideach i gcónaí.

 

 • Tá sé tábhachtach meas a bheith ag daltaí ar threalamh na scoile agus aire a thabhairt do gach rud san scoil. Má dhéantar dochar tá an dalta freagrach as an gcostas.

 Ø  Tá sláinte agus sábháilteacht pobal na scoile seo le cinntiú mar sin níl na nithe seo a leanas ceadaithe: Tá cosc iomlán ar ghuma coganta, ar thobac,  gléasanna leictreonacha caitheamh tobac, ar dheochanna meisciúla agus ar dhrugaí a thógáil nó a bheith ag daltaí (Féach ar pholasaí i leith Úsáid Substaintí).

 

 • Níl cead ag daltaí bheith ag ithe nó ag ól le linn ranganna nó sna seomraí ranga. Tá cead ag daltaí uisce a ól nuair is gá leis sa seomra ranga ach amháin sa saotharlann agus sa seomra ríomheolaíochta, níl deochanna nó bia ceadaithe. I gcás daltaí le cóir leighis speisialta, beidh ár scoil smaointeach i gcónaí ar a gcuid riachtanaisí. Tá ceantair áirithe ainmnithe lena haghaidh ag am sosa agus ag am lóin.

 

 • Déanfar glaochanna gutháin chuig tuismitheoirí ó oifig na scoile amháin. Níl cead ag daltaí gutháin phóca a úsáid do ghnó mar seo.

 

 • Ba chóir do dhaltaí iad féin a Iompair i mbealach slán sábháilte ag tús agus deireadh an lae – gan a bheith ag rothaíocht i gclós na scoile agus gan a bheith mar chuid de slua mór ag an ngeata. Ba cheart do dhaltaí a bheith aireach leis an trácht agus sábháilte dá réir.

 

 • Nuair atá dalta as láthair, ba cheart litir ó thuismitheoirí a thabhairt isteach agus é/í ag teacht ar ais ar scoil. Má theastaíonn ó dhaltaí dul abhaile nó go dtí an siopa ag am lóin, caithfidh siad litir a thabhairt don Phríomhoide ag tús na bliana, ag cur an méid sin in iúl.

 

 • Tá sé de dhualgas ar scoláirí a thiomáineann ar scoil gan an feithicil a úsáid ach amháin le teacht chuig an scoil agus le dul abhaile arís. Níl cead feithicil a thabhairt chuig aon ócáid atá eagraithe ag an gColáiste.  Níl cead scoláirí eile a iompar sa feithicil muna bhfuil cead scríofa faighte ó thuismitheoirí.  

 

 • Nil cead ag scoláirí Aerosols a thabhairt chuig an scoil nó a úsáid sa scoil.

 

**N.B.**

Ba cheart do dhaltaí gan dearmad a dhéanamh gur ionadaithe na scoile iad gach uair go bhfuil siad in éide scoile ag teacht ar scoil, ag imeacht abhaile, ag am lóin, ar thurasanna scoile nó ar ghnó scoile.

 

Ról na dTuismitheoirí / Caomhnóirí, agus conas gur féidir le Tuismitheoirí / Caomhnóirí cuidiú i gcás fadhb: Tá freagracht ar na tuismitheoirí / caomhnóirí tacaíocht a thabhairt do scoil a bpáistí, ba cheart do thuismitheoirí / caomhnóirí a bpáistí a spreagadh chun aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann le hoideachas agus foghlaim, leis an nGaeilge agus an chultúir. Ag tacú le cur i bhfeidhm an Cód Iompair, na straitéisí chun iompar dearfach a spreagadh agus na smachtbhannaí. Ba cheart a bpáistí a spreagadh chun meas a léiriú dóibh féin, le gach múinteoir, foireann iomlán na scoile agus timpeallacht na scoile. Ag ullmhú a gcuid páistí don scoil, agus cinntiú go ndéanfaidh na páistí gach beart atá leagtha amach dóibh. An dialann scoile agus nótaí gach seachtain a sheiceáil agus nótaí a shíniú ó mhúinteoirí más gá. Teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir ábhair nó an oide ranga má tá tú buartha faoi dhul chun cinn do pháiste. Tá fáilte roimh tuismitheoirí sa scoil i gcónaí. Is cuid thábhachtach dár bpobal na scoile iad agus tá fáilte rompu coinne a dhéanamh tríd an oifig i gcónaí. Coinneofar tuismitheoirí / caomhnóirí ar an eolas gach uair a sháraíonn a bpáistí an Cód Iompair trí na modhanna seo a leanas: nótaí sa dialann scoile, glaoch abhaile, litir abhaile, teachtaireacht téacs, cruinnithe tuismitheoirí / múinteoirí agus cruinnithe aonair. Más mian le tuismitheoir bualadh le múinteoir ar chúis ar bith ní mór dóibh coinne a dhéanamh tríd an oifig.

 

Straitéisí chun iompair dearfach, dul chun cinn agus iarracht a spreagadh. Ba cheart luachanna oibre dearfacha a choimeád i gcuimhne agus an Cód Iompair i bhfeidhm. Déantar seo sna bealaí seo a leanas: Moladh ó bhéal, focal spreagúil nó aoibh gháire, scríobh trácht spreagiúil sa chóipleabhair nó i ndialann an scoláire, moladh na scoláirí i rith tionól na scoile, searmanas na ngradaim, agus scríobh ráiteas dearfach ar na tuairiscí scoile. Déanfaidh múinteoirí agus Bainistíocht gach iarracht chun cur chuige comhsheasmhach agus cothrom a choimeád ar bun le tacú le hiompar dearfach. Ag cothú caidrimh comheasa idir dhaltaí, tuismitheoirí / caomhnóirí agus an fhoireann ar fad in ár scoil. Ag moladh iompair mhaith, dul chun cinn ginearálta agus iarracht an dalta. Ag leanúint nósanna imeachta / smachtbhannaí ar bhealach éifeachtach, cothrom agus cuiditheach. Ag cur straitéisí teagaisc iomchuí agus modhanna measctha i bhfeidhm ar mhaithe le cumas gach scoláire ionas go mbeidh siad in ann a p(h)oitéinsiúil a bhaint amach. Ag tacú le daltaí trí chóras tréadchúraim éifeachtach agus tríd an gclár "Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte". N.B: Ní hé seo an liosta thuas liosta uileghabhálach.

 

 

 

Smachtbhannaí:

Nuair a sháraíonn daltaí Cód Iompair na scoile, labhrófar leo, tabharfar breis oibre scríofa dóibh, coigistiú sealadach na maoine, athshannadh an phlean suíocháin ranga, cúnamh i gcothabháil timpeallachta scoile, a bheith curtha ar thuairisc, coinneofar siar iad, labhrófar le tuismitheoirí, caillfear pribhléidí, déanfar cuntas scríofa, agus cuirfear daltaí ar fionraí inmheánach, ar fionraí nó ar eisiamh scoile. Beidh coinneáil siar ar siúl tar éis na scoile nó ag am a mheasann lucht bainistíochta na scoile a bheith oiriúnach. Dalta nach bhfreastalaíonn ar an gcoinneáil siar, breathnófar ar seo mar shárú tromchúiseach smachta.

 

A bheith curtha ar thuairisc: Ní mór don dalta an fhoirm thuairisce a thabhairt don mhúinteoir ag tús gach ranga agus líonadh an múinteoir ábhair an fhoirm ag deireadh na ranga. Ní mór an fhoirm a thabhairt don oide ranga / bainistíocht roimh dul abhaile gach lá. Caithfidh tuismitheoirí / caomhnóirí an tuairisc a shíniú gach oíche.

 

Fionraí Inmheánach: Déanfear teagmháil le tuismitheoirí / caomhnóirí ó bhainistíocht agus beidh orthu bualadh leis na húdaráis scoile. Beidh ar an dalta fanacht in éineacht le ball den fhoireann ar feadh an lae agus beidh obair ranga le cur i gcrích. Fionraí: Déanfear teagmháil le tuismitheoirí / caomhnóirí ó bhainistíocht agus beidh orthu bualadh leis na húdaráis scoile. I gcúinsí áirithe d'iompar do-ghlactha is gá chun an dalta a chur ar fionraí nó a eisiamh go sealadach ó Choláiste Naomh Feichín. (Féach Polasaí Fionraíochta agus Díbeartha). Eisiamh: I gcúinsí áirithe iompair do-ghlactha is gá ar mhaithe le leas an phobail uile na scoile an scoláire a chur ar fionraí nó a eisítear. I gcás smachtbhannaí fionraí nó eisiamh a chur i bhfeidhm, beidh Choláiste Naomh Feichín ag tabhairt aird chuí ar chearta agus ar fhreagrachtaí taca san Acht Oideachais, 1998, an tAcht Leasa 2000 agus faoi Acht 31 den Acht Gairmoideachais (Leasú) 2001, agus na Prionsabail le cothroime agus ceartas aiceanta. Is cothroime nós imeachta ceart bunúsach de gach duine aonair ag déileáil le húdaráis.Tá sé de cheart ag gach pobal ionchas dlisteanach a bheith acu go mbeidh scoileanna ag leanúint na prionsabail seo i ngach cás, go háirithe agus iad ag déileáil le fionraí agus eisiaimh. (Féach Polasaí Fionraíochta agus Díbeartha).  

 

Achomharc a dhéanamh   

 

Tá cead ag tuismitheoirí, nó scoláire atá ós cionn ocht mbliana déag d’aois, achomharc a dhéanamh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin sa chás go mbíonn scoláire curtha ar fionraí le haghaidh fiche lá sa scoilbhliain de réir Mír 29 den Acht Oideachais 1998.  

 

Déanfar athbhreithniú ar an gCód Iompair san Earrach 2024.  

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán